ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΦΩΤOΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΗΣ NEON ENERGY

Με τις ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ*, δίδεται η δυνατότητα σε υποψήφιους επενδυτές να συμμετέχουν σε φωτοβολταϊκά πάρκα ακολουθώντας τη φιλοσοφία «η ισχύς εν τη ενώσει».

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ*

Οι επενδυτές μπορούν να συμμετέχουν σε εταιρείες που διαθέτουν αδειοδότηση φωτοβολταϊκών πάρκων με ποσά από 100.000 € ανά άτομο και να απολαμβάνουν υψηλές αποδόσεις από τη συμμετοχή τους για 20 χρόνια. Όσο υψηλότερη είναι η συμμετοχή του επενδυτή τόσο αυξάνονται τα ετήσια έσοδά του.

Οι ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ* αφορούν φωτοβολταϊκά πάρκα που είναι:

  • Έτοιμα αδειοδοτημένα
  • Κατασκευασμένα ή σε εξέλιξη
  • Εγγυημένα με γραπτή εγγύηση ενεργειακής απόδοσης του φωτοβολταϊκού πάρκου
  • Ασφαλισμένα κατά παντός κινδύνου και διαφυγόντων κερδών

Οι ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ* παρέχουν:

  • Υπογεγραμμένη σύμβαση πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας διάρκειας 20 ετών
  • Γραπτή εγγύηση ενεργειακής απόδοσης
  • Κόστος συμμετοχής από 100.000 €
  • Υψηλές αποδόσεις συμμετοχής από τον 1ο χρόνο λειτουργίας

* Σημείωσεις
1. Η Νeon Energy διευκρινίζει ότι δεν διαθέτει μερίδια, εν είδει μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ή ομολόγα ή οιασδήποτε μορφής επενδυτικούς τίτλους ή υπηρεσίες. Η Νeon Energy αποτελεί κατασκευαστική-τεχνική εταιρεία και στο πλαίσιο αυτό απλώς μεσολαβεί και θέτει υπόψη σε ενδιαφερόμενους επενδυτές την συμμετοχή τους σε επιμέρους εταιρείες που διαθέτουν αδειοδότηση για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, τους οποίους η Νeon Energy αναλαμβάνει να κατασκευάσει και συντηρεί. Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι το ποσό της συμμετοχής στις επιμέρους αυτές εταιρείες ανά ενδιαφερόμενο επενδυτή ανέρχεται κατ΄ ελάχιστον στο ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €)  βάσει του άρθρου 3 του νόμου 3401/2005. 
2. Η Νeon Energy διευκρινίζει ότι δεν πωλεί η ίδια συμμετοχές σε εταιρείες που διαθέτουν αδειοδότηση φωτοβολταϊκών πάρκων αλλά θέτει υπόψη σε επενδυτές τη συμμετοχή τους σε φωτοβολταϊκά πάρκα τα οποία κατασκευάζει και συντηρεί.

3. Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής σε φωτοβολταϊκό πάρκο ορίζεται ανά άτομο στο ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000€).